Faaliyet Raporları

T.C.

UZUNDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ: Belediye Başkanı

M. Halis ÖZSOY

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşımak, daha iyi hizmeti daha hızlı, daha yaygın ve verimli hale getirmek, kaliteyi esas alan adil, güler yüzlü, halka karşı sorumlu ve katılımcı yönetim anlayışı ile Uzundere halkına çağdaş bir şehirde yaşaması için gerekli hizmetleri sunmaktır.

Çevreye duyarlı öncü belediyecilik dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişimi takip etmek amacı ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor faaliyetlerinde öncü halkın huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir şehir haline getirmek amacıyla çalıştık.

Belediye olarak hedefimiz öncelikle belde halkına her konuda daha iyi hizmet verebilmektir. Bu hizmet anlayışımızda amacımız öncelikle başlanılan yatırımların tamamlanması, verilen hizmetlerin iyileştirilmesi olacaktır. Kısıtlı olan belediye kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, bu hizmet ve yatırımların mevcut araç gereç ve personel iş gücü ile yapılması zorunlu kalmadıkça dışarıdan hizmet ve makine işgücü teminine gidilmemesi sağlandı.

İLKEMİZ

Belediyecilikte adaletli, tarafsız, yenilikçi, şeffaf, açık, katılımcı, insan odaklı, girişimci,ekip çalışması, kolaylaştırıcı, birleştirici, sürdürebilirlik anlayışıyla hizmet sunmayı ilke edinme hedefimizdir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUĞUMUZ

 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
 • Belediyenin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak
 • Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek
 • Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirme
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek
 • Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
 • Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Hizmet ettiğimiz Uzundere halkına çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışıyla halkımızla birlikte tüm plan, proje ve hedeflerimizi Uzunderelilerle birlikte yaparak, uygular ilkesini benimsemiş olmak, hizmet kalitesini korumak, ilçemizde içerisinde yaşayan insanların şehri yapmak temel hedefimizdir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Hizmet binamız dışında taşınmazlarımızın fiziksel durumu ve yerleşim alanları olarak dağınık yapıya sahip olduğumuz, örgüt yapısı olarak, belediyemiz meclis kararları ve oluşturulan müdürlüklerle; Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlükleri ve Zabıta Komiserliği mevcut olup, 4 adet çalışan kadrolu işçi, 4 adet memur ve 6 adet hizmet alımı ile personel çalışmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Belediyemiz yönetimi Uzundere halkı ile birlikte gerçekleştirmek, çalışanı, hizmet edeni ve hizmet alanı ile hep birlikte kararlara katılmak, tüm plan, proje ve hedefleri Uzundereliler için ve Uzunderelilerle birlikte yapar-uygular ilkesini benimsemiş olmak güler yüzlü, anlayışlı, dinleyen ve çözüm üreten bir hizmet anlayışını kabul etmiştir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

216  ve 5393 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun Belediyemize yüklediği yükümlülükler ve hizmetler konusunda Belediyemizin en yüksek karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin işlerliğinin sağlanması, Belediyenin iç ve dış yazışmalarının takibi amacıyla kurulmuş bir birim olup, kanunlarla aşağıda belirtilen Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili tüm hizmetleri yürütmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis, Encümen, Genel Evrak, Halkla İlişkiler ve Özel Kalem bünyesinde hizmet vermektedir. Bu bağlamda;

 • Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümenin toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılması
 • Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarında alınan kararların ve tutanakların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılması
 • Belediyemize gelen evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere ulaştırılması ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerinin yürütülmesi
 • Belediyemizden diğer kurum ve kuruluşlara giden dış yazıların kaydedilmesi, dış yazıların ilçe merkezindeki ilgili kurumlara elden zimmet defteri ile teslim edilmesi ve ilçe dışındaki kurum ve kuruluşlarına posta yoluyla ulaştırılması
 • Belediyemiz Yazı İşleri, Halkla İlişkiler ve Özel Kalemle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yazışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir Bilgi Edinme Birim Yetkilisi sorumluluğunda, Başbakanlık İletişim Merkezi –BİMER-Doğrudan Başbakanlık Uygulaması olup, vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların (şikâyet, talep, istek) elektronik postanın, süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi gerçekleşmiş ve 2015 yılında kamu kurum ve kuruluşları ve şahıslardan gelen 21 (yirmi bir) adet şikâyet, talep ve istekler cevaplandırılmıştır.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI

Belediye Meclisimiz 2015 yılı Ağustos ayında tatil yapmıştır. Her ay en az bir toplantı yapılmıştır. Toplantılar mevzuata uygun olarak meclis üyeleri ve halka önceden duyurusu yapılmıştoplantı tutanakları ve tutanak özetleriile karar özetleri ve toplantı kararları, tutulan kayıtlardan çözümlenerek yazılmış, yazılan kararlar onaylandıktan sonra ilgili birimlere ve İlçe Kaymakamlığı’na gönderilmiştir. 2015 yılında Belediye Meclisi toplantı sayısı 11 olup, alınan karar sayısı 40’tır.

BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTILARI

Belediye Encümenimiz 2015 yılında her hafta Cuma günleri saat 14.00’da mutat olarak kendiliğinden toplanarak, Encümen toplantı kararları yazılmış, yazılan kararlar onaylandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmiştir. 2015 yılında Belediye Encümeni Toplantılarında alınan karar sayısı ise 86’dır.

GELEN EVRAK İŞLEMLERİ

2015 yılında belediyemize özel, kamu kurum ve kuruluşları veya vatandaşlarımızın yazılı müracaatları ile ilgili 1428 adet yazı gelmiş olup, bu yazılar gelen evrak defterine kaydı yapılarak, belediyemizin ilgili birimlerine dağıtımı gerçekleştirildi.

GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

2015 yılında belediyemizden özel, kamu kurum ve kuruluşlara ve kişilere 1619 adet evrak gönderilmiştir. Belediyemizin birimleri tarafından giden evrakları, emlak vergileri, ÇTV, tahakkuk fişi, makbuz vb. gibi evraklar posta zimmet defteri ve kurumlar arası zimmet defterine kayıtları yapılarak ilgili kamu kurum kuruluşlara ve vatandaşlara gönderilmiştir. Bu gönderiler için yaklaşık 1.400,00 TL avans alınarak ilgili PTT merkezine makbuz karşılığı yatırılmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER

Vatandaşlarımızın internet, telefon ve faks üzerinden talep ettiği başvuruların ilgili birimlere dağıtılması veya bildirilmesi ve gelen soruların vatandaşlara mail veya telefon yoluyla zamanında iletilmesinin sorumluluğunun bilincinde olunup, titizlikle yerine getirilmiştir. Ayrıca ilçemiz, ilimiz merkezinde ve il dışındaki vatandaşlarımıza özel günler, resmi ve dini bayramlarda daha ucuz ve kolay ulaşabilmemiz için toplu 2006 yılında alınan SMS programına 2015 yılında da devam edilmiştir. 

ÖZEL KALEM

Belediye Başkanımızın günlük programlarını organize ve takip ederek, başkanlığa gelen telefon ve misafirlerle ilgilenip, ilgili yerlere yönlendirerek başka görüşme taleplerinin kayıtları tutularak başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri günlük olarak takip etmek, başkanın tüm iletişim ve haberleşmesinin sağlanması, başkanın özel ve resmi yazışmalarının takip edilmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanması, başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk edip, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konuyu özetleyerek başkanın bilgisine sunulması koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca belediyemizin web sitesi yenilenerek belediye meclis kararları, encümen kararları, belediye başkanımız ve ilçemiz ile ilgili haberler sitemizde yayınlanmaktadır. Uzundere ve Sivil Mimari Örnekleri isimli 2 adet kitap bastırılarak Belediyemiz Kültür Yayınları arşivine eklenmiştir. Ayrıca ilçemizin tanıtımına yönelik olarak; doğa, tarih, kültür ve turizmini içerisinde barındıran farklı ebatlarda tanıtım broşürü, ilçemizin görsel kimliğinin kullanıldığı bloknot, not defteri, cepli dosya, zarf, kart postal bastırılarak kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA İŞLEMLERİ

Yıl içerisinde cari işlemler Ziraat bankası ile yürütülmüş alt hesap kullanılmış, yılsonu Banka listesi, devir mizanı(1) nolu yevmiye kaydında belirtildiği üzere.245.509,76 TL devreden Banka hesabı olduğu, Vadeli hesapta ise 2.087.370,16 TL faizi ile birlikte 2016 yılına devretmiştir.

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ

Mali yıl içerisinde Tahsildar Orhan YILDIRIM tarafından 1/Ocak/2015 tarih ve 60276 nolu makbuzla tahsilâta başlanmış 61704 nolu makbuza kadar yapılan tahsilâtın tamamı 104.251,26 lira ilgili banka şubesine teslimat karşılığı yatırıldığı iptal edilen makbuzumuz ve bu konuda alınan encümen kararımız yoktur.

GELİR TAHAKKUKLARI VE TAHSİLÂT İŞLEMLERİ

120 ve 121 nolu hesaplar yıl içerisinde tahakkuku yapılıp tahsilâtı yapılmayan gelirler ile takipli alacaklarımızın emlak vergileri bina, arazi ve arsa, Çevre Temizlik vergisi, su hizmetleri, sulama suyu ve harcamalara katılma payları oluşturduğu.2016 yılı hesaplarına tahsili sağlanmak için aktarıldığına.  İş avansları ve maaş avansları hesabında ise yıl içerisinde verilen avanslar süresinde mahsup işlemleri yapılmış devreden izlenmesi gereken avansımız olmadığı. Demirbaş alımları taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak işlenmiştir.

Yapılandırılan borçlar İller Bankası hisselerinden kesilmekte cari aylar ise düzenli bir şekilde ödenmekte, Vergiler ve emekli kesenekleri ile sigorta primleri e-Beyanname ve e-bildirge üzerinden verilmekte olduğu

Bütçe emanetler hesabı listesi çıkarılmış mizan ekinde sunulmuştur Diğer emanetler ödenecek vergi fonlar sosyal güvenlik payları 300 lü hesaplarda izlenmiştir. İller bankasından alınan kredilerin yıllık ödemeleri ise 400 hesaplarda görülmektedir. Değer değişimleri faaliyet hesapları yılara göre olumlu ve olumsuz olarak işlenmiştir.

Yıl içerisinde KBS sistemine göre veri girişleri yapılmış, Meclis çalışma usul ve esaslarına göre seçilen denetim komisyonu yıllık denetimlerini tamamlamıştır. 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Uzundere Belediyesi’nin hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir İlçe Sunmak amacıyla yaptığı çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü çok aktif görevleri yerine getirmektedir. Uzundere Belediyesi’nin eli ayağı birimlerden biri olan Fen İşleri Müdürlüğü, bu faaliyet döneminde de Uzundere’ye daha iyi hizmet etme, halkın daha rahat yaşayabileceği mekân oluşturma gayretlerine her gün yeni bir halka daha ekleme amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Fen İşleri Müdürlüğü yapılacak hizmetin çeşidini, sayısını ve yerini tespit etmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapmış, vatandaş ve mahalle muhtarlarından gelen istekleri değerlendirmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda projeler hazırlanmış ve hizmetlere yön verilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü Uzundere Belediyesi imkânları ile yapılabilecek işleri yapmış, bunun mümkün olmadığı durumlarda düzenlediği ihalelerle gerekli hizmetleri almıştır. Bu faaliyet dönemi içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmış ve yaptırılmış işler aşağıda sunulmuştur.

CADDELERE KİLİT, BORDÜR VE OLUK TAŞI DÖŞENMESİ

2015 yılında İlçemiz Merkez Mahallesinde daha önce yapımı gerçekleştirilen kilit, bordür ve oluk taşı döşemesinden bozulan kısımların yeniden yapımı gerçekleştirilmiş. 6360 sayılı yasa gereği köy statüsünden mahalleye dönüştürülen 10 adet yeni mahallemizde yol, meydan, otopark vs. çalışmaları yapılmıştır.

 • Uzundere Merkez Mahallesi ve diğer mahallelerde doğal parke taşı ve beton parke taşı ile tamirat yapılması, Bordür ve yağmur oluğu yapımı
 • Çağlayan Mahallesi kilitli parke taşı kaplama yapımı 4.000 m²
 • Ulubağ Yıkıklar Mahallesi kilitli parke taşı kaplama yapımı 2.500 m²
 • Cevizli Mahallesi kilitli parke taşı kaplama yapımı 3.700 m²
 • Balıklı Mahallesi kilitli parke taşı kaplama yapımı 3.500 m²
 • Kirazlı Mahallesi kilitli parke taşı kaplama yapımı 4.500 m² olmak üzere toplam 18.200 m² parke taşı yol kaplaması
 • Erzurum- Artvin karayolu orta kaldırım çiçek ve çimleme çalışması 3,60 km

STABİLİZE YOL VE İSTİNAT DUVARI YAPIMI

Mahallelerimize ulaşımı daha kolay sağlamak amacıyla Uzundereli Caddesi, Seyit Efendi Mahallesi, Erikli Mahallesi, Cömertler Mahallesi ve Merkez Mahallesi) yeni yol açılması ve mevcut yolların genişletilmesi, yol kenarlarına kısım, kısım istinat duvarı yapılması çalışmaları aralıksız devam etmiştir. Dikyar, Gölbaşı, Çamlıyamaç, Cevizli, Kirazlı ve Altınçanak mahallelerinde yol genişleme çalışmaları yapılmıştır. Merkez ve diğer mahallelerde rotmiks çalışmaları yapılmış asfaltlamaya hazır hale getirilmiştir. Pekmez fabrikası yol genişleme ve dere ıslah çalışmaları yapılmıştır. (350 metre.) Erikli Mahallesi mezarlık yolu kaya kırması ve stabilize serme suretiyle yapılmıştır. (500 metre.) 

Yapılan bu çalışmalar 2015 / 127032 ihale kayıt numarasıyla ihale edilerek (271.847,45 ) TL. Sözleşme bedeliyle yüklenici tarafından gerçekleştirilmiştir.

BİNA YAPIMI VE BAKIM ONARIMI

İlçemiz halkının sağlık ve rahatı için daha hijyen ortamda ihtiyaçlarını gidermeleri açısından WC tadilatları yapılmıştır. Belediyemiz tarafından arsa temini yapılan Hükümet Konağı binası yapımına başlanmıştır. Otel inşaatı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmen Evi olarak devredilmiş hizmete açılmıştır.  ihale bedeli 1,610,000.00 TL. Yapımı 2015 yılında bitirilmiştir. Yeni oluşturulan mahallelerde bina tadilat işlemleri yapılmıştır. Merkez Camii imam evi tadilatı yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bina bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz iş hanı lojmanları tadilatı yapılmıştır.

FİZİKSEL VE SPOR AKTİVİTELERİ YAPIMI

İlçemiz ve köyleri gençlerinin sağlıklı yaşamı kuvvetlendirici faaliyetler olan sporun devamı, barışın, dostluğun sağlanması için, daha önce yapımı gerçekleştirilen çok amaçlı yapılan Belediye düğün salonunda güreş, tekvando ve bar ekibi çalışmalarına uygun hale getirilmiştir.

Gençlik Merkezi ve Soyunma odaları tadilatları yapımı sinema salonu açılması kapalı salon spor malzemeleri alımı ve hizmete sunulması gerçekleştirilmiştir.

İlçe merkezi ve yeni oluşan 10 mahallede oyun grubu ve spor aleti yapımı gerçekleştirilmiştir.

İlçe merkezinde kapalı spor salonu, halı saha, yapımı gerçekleştirilmiş belediyemiz tarafından arsa temini için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yeni oluşan Mahallelerimizde Futbol, voleybol, basketbol sahası yapımı gerçekleştirilmiştir.

Her mahallemiz için dış mekân spor aleti ve çocuk oyun grubu parkurları yapılmış hizmete sunulmuştur. 70.900,00 TL açık ihale bedeli ve doğrudan teminle spor aletleri alınıp montaj edilmiştir. Çevre düzenlemesi ve güvenlik tedbirleri için gerekli harcama ve çalışmalar yapılmıştır.

RESMİ KURUMLAR İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR

D.S.İ. ile işbirliği içerisinde Tortum Çayı kenarları ve İlçemize giriş köprüsü kenarları taşlı koruma yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde yapımına başlanan Uzundere Deresi, Kilise Deresi, Cinli Dere mevkilerine DSİ tarafından tensip bendi ve birit yapımı gerçekleştirilmiştir, Uzundere Deresi ve Ospurun Derede birit, tensip bendi ile kıyı duvarları yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2015 yılında devam edilmiştir.

Karayolları çalışanları ile birlikte İlçemiz ve Mahallelerimizin yollarının bozulan kısımlarının tamiratı yapılmıştır.

İlçemiz Merkez Mahallesi içerisinde 6 km. asfaltlama çalışması yapılmıştır. Org. Siyami Taştan Caddesi, Yeni Sahil caddesi, Hayrullah Han Caddesi, Menderes Caddesi Kiraz Sokak gibi.

İller Bankası ile yapılan yazışmalar sonucu bütün mahallelerimizin hâlihazır ve imar planı çizimi çalışmaları ihale edilmiş, 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanılacaktır.

DAP idaresi ile ortaklaşa yapılan Gölbaşı Mahallesi Dut Bahçesi Yapımı 2015/156312 ihale kayıt numarasıyla ihale edilmiş 439.000,00 TL sözleşme bedeliyle yüklenici tarafından çalışmalara başlanmıştır. 2016 yılı içerisinde teslim alınacaktır.

DSİ tarafından Tortum Çayı 1. Etap dere ıslahı istinat duvarı çalışmasına başlanmıştır. Uzundere sulama göleti ihalesi yapılmış 2016 yılında yapımına başlanacaktır.

SULAMA SUYU YAPIM İŞİ

İlçemizin yeşilliğini koruyan sevk ve idaresi Belediyemize ait olan 7 km uzunluğundaki sulama kanalının tamiratı ve temizleme işlemi yapılmış olup ek olarak daha sağlıklı beton kanallar yapılmıştır. Çaylar mevkiinde bazı kısımlara dinlendirici ve alt geçitler yapılmıştır. Erikli Mahallesi ve Cömertler Mahallesi mevkilerinde toplam 350 m. beton kanal yapılmıştır. Ayrıca Seyit Efendi, Murat Efendi Çaybaşı ve Uzundere Mahallelerine sulama kanalı yapılmıştır. Bu iş için belediyemiz tarafından harcamalar yapılmıştır.

Tortum çayından sulama yapılması amacıyla projeler çizdirilmiş maliyetler çıkarılmış, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından izin alınmasını müteakiben çalışmalara başlanılacaktır.

Hayvan İçme Su (HİS) göletleri yapımı projeleri için çalışmalar başlatılmıştır.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

İlçemizin dağınık ve geniş alana yerleşmiş olması nedeni ile içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Kısmi kanalizasyon yapımları ve mevcut kanalizasyonların tamirat işlemleri bütün mahallelerimizde aralıksız devam etmiştir. 6360 sayılı kanun gereği içme suyu ve kanalizasyon yapımı tadilatı işleri Erzurum Su ve Kanalizasyon İşlerine bağlandığından gerekli destek sağlanmıştır.

AFET VE KARLA MÜCADELE

Kış aylarında yağan kar yağışı sonucu cadde ve sokaklarımızın ulaşıma açılması için yolların temizlenmesi, topraklama işlemlerinin yapılması, biriken kar kütlelerinin taşınması işlemleri gerçekleştirilmiş halkımızın hizmetine ivedi olarak sunulmuştur. Yol bakım çalışmalarına devam edilmiştir. Sel ve taşkın sonucu meydana gelen hasarlar en aza indirilmiş bu işlem için il afet işlerinden gerekli yazışmalar sonucu ödenek çıkarılıp gereği yapılmıştır. Tortum Şelalesi merdivenleri tuzlama çalışması yapılmıştır.

RESMİ YAZILAR

Belediyemize gelen resmi yazılara cevap verilmiş, İfraz ve Tevhit işlemleri incelenerek işleme konulmuş, 8 adet inşaat ruhsatı, 4 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Zabıta Komiserliği ile işbirliği içerisinde İtfaiye, Katı Atık, Tıbbi Atık ve İnşaat Atıkları yönetmeliğine göre çalışmalar yapılmıştır.

MAHALLELERİMİZE YAPILAN İŞLER

Bütün Mahallelerimizin tuvaletlerinin temizlenip yeniden düzenlenmesi, Cadde ve sokaklara verilen numaralamanın kontrolü bakımı yapılmış, Caddesinin genişletilmesi ve yola engel teşkil eden ağaçların temizlenmesi, sulama kanallarının beton yapılması gibi bazı işlemler gerçekleştirilmiştir.

Erikli mahallesine (dolgu ve tesviye)işlemleri stabilize dolgu yapılmıştır. Mahalle içerisinde tuvaletlerin bakımı ve yeniden düzenlenmesi yapılmıştır. İçme suyu, kanalizasyon, sulama suyu hizmetleri için bazı kısımlara yeni şebeke yapılmıştır.

Cömertler mahallesi tuvaletlerin bakımlarının yapılması bazı kısımlarının yenilenmesi, işlemleri yapılmıştır.

Uzundere, Murat Efendi, Seyit Efendi mahallelerinin yollarının tesviyesinin yapılarak rotmiks yapılmıştır. Yine aynı mahallelerimizde içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Yayla mahallesinde yeni hizmet binası yapımı gerçekleştirilmiş, ilave kısmi kanalizasyon ve içme suyu şebekesi yapılmıştır. Uzundere, Yayla Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlamak için yol temizleme çalışmaları yapılmış, Zuğarda piknik ve mesire alanları yapımına devam edilmiş tesis yapımında orman dairesine yardım sağlanmış Orman dairesiyle işbirliği içerisinde tesis yapımı gerçekleştirilmiştir. Mahalle içerisine taşkını önleme ve yol genişlemesini sağlamak için trapez kanal yapılmıştır.

Çaybaşı Mahallesi Muhtarlığının istekleri üzerine kısmi kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Belediyemize ait olan arazi üzerine ağaçlandırılma işlemi yapılmıştır. Petrol ofisi yanından ana yola bağlantılı yol açılmıştır.

Çaybaşı Mahallesi bisiklet yolu üzerine kırsal yaşam müzesi yapılmıştır.

Seyit efendi mahallesinde duvar ve stabilize dolgu yapılmıştır.

Çaybaşı Mahallesi ve merkez mahallesinde yol genişlemesi işlemleri yapılmış, park alanı oluşturulmuştur, bu çalışmalar için 270.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Gölbaşı mahallesinde 4 adet yöresel satış ve tandır kamelyaları yapılmıştır.

Merkez Mahallesinde bütün kaldırımlardaki ağaçların budanması işlemi yapılmıştır.

Bu işlerin yapımında 2015 / 2932 ihale kayıt numarasıyla malzeme alımı yapılmış 160.500.00 TL ödeme yapılmıştır.

Ayrıca 2015/171183 ihale kayıt numarasıyla 221,505.00 TL. Akaryakıt Alımı gerçekleşmiştir.

İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLARIN İDARESİ

Belediyemize ait bütün araçların bakım ve onarım işleri zamanında bir aksaklığa meydan vermeden yapılmıştır. Araçların bakım ve onarımı için gerekli işlemler yapılmıştır. 

Araçların akaryakıt giderleri ihale yapılarak tedarik edilmiştir. 2015 yılında belediyemize 4 adet araç alınmış 2015/80489 ihale kayıt numaralı ihaleye istinaden 261.864,00 TL ödeme yapılmıştır.

2015 yılı Fen İşleri Müdürlüğünün birim faaliyetlerinin gerçekleşmesi başta Belediye Başkanımız olmak üzere Hesap İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Komiserliği, İşçi ve Memur arkadaşların çalışma gayretleri sonucu gerçekleştirilmiştir.

ZABITA KOMİSERLİĞİ

24 saat hizmette bulunan Belediyemiz Zabıta Komiserliğince aşağıda sıralanan faaliyetler yapılmıştır.

TEMİZLİK İŞLERİ

İlçemiz merkez ve mahallelerindeki bulunan çöp konteynırları günü birlik olarak temizlenmiştir.

Alınan çöpler çöp toplama merkezine götürülmüştür.

Bilhassa yaz aylarında belli periyotlarla çöp yerleri ve konteynırlarına dezenfekte işlemi uygulanmıştır.

Evsel atıkların dışında tıbbi atıklarında taşınması ve bertaraf işlemi yapılmıştır.

Yukarıda sıralanan işler 1 şoför, 2 temizlik işçisi ve 1 adet araçla yapılmıştır.

2015 yılında Belediyemizce 100  adet çöp konteynırı(400 lt.’lik)  alınmıştır. Alınan bu çöp konteynırları ve küllükler köylerimize dağıtılmış ve çöpleri alınmaya başlanmıştır.

Bir adet çöp kamyonu alınmıştır.

DENETİM

İlçemizde bulunan tüm esnaflar periyodik olarak denetlenmiş ve noksanlıkları görülenler gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak uyarılmışlardır.

Kahvehaneler de yapılan kontrollerde işyerlerinin temizliğine ve kullanılan araç gereçlerin temizliğine daha bir özen gösterilmesi için işyeri çalışanları hem bilgilendirilmiş ve hem de uyarılmıştır. Eski araç ve gereçler imha edilmiştir.

İlçemizde bulunan iki adet ekmek fırını belli aralıklarla kontrol edilerek gramaj tespiti yapılmıştır.

İnternet kafeler kontrol edilerek yasak yayın yapan sitelere girişlerin olup, olmadığı denetlenmiştir.

4207 sayılı yasa gereğince ilçemiz de bulunan işyerleri ve resmi kurumlar denetlenmiştir.

RUHSAT İŞLERİ

Belediyemiz zabıta Komiserliğince 2015 yılı içerisinde yeni açılan 19 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Süresi dolmuş ruhsatlar ise güncellenmiştir.

MEZARLIK VE DEFİN İŞLERİ

İlçemizde bulunan bazı mezarlıklarımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir.

İlçemiz merkez ve mahallelerinde 2015 yılı içerisinde toplam 13 adet defin işi gerçekleştirilmiştir.

Kimsesi bulunmayan ölen kişilerin mezarları belediyemizce dışarıdan işçi kiralanarak eştirilmiş ve ücretleri karşılanarak defin işlemleri gerçekleştirilmiştir.

MEZBAHA İŞLEMLERİ

Belediyemize ait ruhsatlı mezbahada haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde kesim yapılmaktadır. Bu kesimler günü birlik tarafımızdan kontrol edilmektedir.

Ayrıca ilçe merkezine dışarıdan sokulmaya çalışılan kaçak et kontrolleri yapılmaktadır.

Mezbahamızda 2015 yılı içerisinde kesimi gerçekleştirilen 44 adet büyükbaş ve 81 adet küçükbaş hayvanlar için kesim ücretlerine esas olmak üzere tahakkuk ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.

TRAFİK İŞLEMLERİ

İlçemiz merkez mahallesi ana arter caddelerinde park yasağı bulunan alanlara park yasağı levhası konulmuştur.

İlçemiz merkezinde Erzurum’a sefer yapan toplu taşıma araçlarının rutin kontrolleri yapılmıştır.

Otopark sistemimiz faaliyette olup, Jandarma trafik ve Emniyet trafik ekiplerince bağlanan ve yediemin verilen araçlar Büyük Erzurum Açık Oto Park ve Yedieminlik Deposuna teslim edilmiştir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İlçemizde düzenlenen sosyal etkinliklerde bu etkinliklerin organizasyonunda ve bu etkinlikler için dışarıdan ilçemize gelen misafirlerle bizzat ilgilenilmiş ve halkımız bu konuda bilgilendirilmiştir.

Ayrıca dini bayramlarda yapılacak olan ziyaret ve tebriklerin kabullerinden halkımız bilgilendirilmiştir.

2015 yılı içerisinde kutlanan resmi bayramlarda kutlama alanlarının tertip ve düzeni ile tüm hizmetleri Zabıta komiserliğimizce yapılmıştır.

GELİRLER

İlçemizde bulunan işyerlerine ait 2015 yılı için ilan ve reklam vergilerine esas tahakkuk ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İMAR VE FEN İŞLERİ

İlçemizde uygulamalı imar kapsamında bulunan yerlerde kaçak yapı inşaatlarının kontrolleri yapılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiştir.

Ayrıca Belediyemiz fen İşlerince yapılan çalışmalar Belediyemiz Zabıta Komiserliğince koordineli olarak yürütülmüştür.

GENEL İŞLER

Belediyemiz Zabıta Komiserliğince 2015 yılı içerisinde belediyemizin diğer birimleri ile birlikte koordineli çalışılmış ve her konuda yardımda bulunulmuştur.

M. Halis ÖZSOY

Belediye Başkanı